Ansvarsfordeling

Ansvarsfordeling ved fagopplæring

Dette er opplæringskontoret sitt ansvar
-Drive rekrutteringsarbeid for elektro- og energibransjen / medlemsbedriftene.
-Være bedriftenes og lærlingenes kontaktorgan mot myndighetene vedr. fagopplæring.
-Formidle lærlinger til læreplasser i bedriftene etter intensjonsavtale med bedrift/fylke.
-Skrive lærekontrakt med lærlingene, sende til fylke for godkjenning.
-Gå gjennom læreplanen og ”praksislogg” med de nye lærlingene.
-Arrangere vg3-teoriopplæring.
-Arrangere informasjonsmøter og kurs for lærlingene.
-Føre tilsyn med at opplæring er i samsvar med læreplanen, og at regler og bestemmelser som gjelder fagopplæring blir fulgt av bedrift og lærling.
-Være kontaktpunkt for lærlingene vedr.  spørsmål om opplæringssaker, og bidra til å løse evt. konflikter som oppstår i læreforholdet.
-Opplæringskontoret skal holde seg kontinuerlig oppdatert på fagopplæringsspørsmål, delta i relevante fora, og informere lærlingene og bedriftene om endringer.
-Holde god kontakt med bedriftenes opplæringsansvarlige/instruktørene, og være støttespiller for dem i opplæringen.
-Bidra til utplassering av lærlinger i andre bedrifter hvis lærebedriften mangler relevante opplæringsmuligheter i enkelte moduler.
-Melde lærlingene opp til fagprøve ved læretidens utløp, og sørge for plass i prøvestasjon.

Dette er bedriftenes forpliktelser
-Gi opplæring i samsvar med opplæringsplanen under oppsyn av en faglig ansvarlig person, og ved hjelp av kvalifiserte instruktører.
-Påta seg arbeidsgiveransvaret for lærlingene i kontraktstiden og sørge for forsikringer av lærlingene på lik linje med øvrige ansatte.
-Lønne lærlingene etter gjeldende tariffavtaler.
-Sørge for at nye lærlinger så snart som mulig deltar på obligatorisk sikkerhetskurs.
-Gi lærlingene fri til å delta i pålagt teoriundervisning, evt. sørger for tilgang til PC/internett for vg3-teorikurs en arbeidsdag i uken.
-Følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om fagopplæring.
-Rapportere alle avvik og endringer i læreforholdet (for eksempel permitteringer) til opplæringskontoret.
-Lage opplæringsplan for hver lærling og tilpasse disse i prosjekter/arbeidsoppdrag.
-Sørge for at instruktører/faglig ansvarlig/veiledere i bedriften er oppdatert faglig og pedagogisk, og at minst en i bedriften har fullført fylket sitt instruktørkurs.
-Informere lærlingene om alt som vedrører faget, formidle bedriftens holdninger til sikkerhet, kundebehandling, kvalitetskrav, dokumentasjonskrav, arbeidsmiljø, osv.
-Gjennomføre halvårlige lærlingsamtaler og vurdering underveis i læretiden og se til at ”praksislogg” blir ført av lærlingene.

Dette er lærlingenes plikter
-Sette seg inn i opplæringsloven med tilhørende forskrifter.
-Sett seg inn i læreplanen for faget som kontrakten gjelder.
-Rette seg etter bedriftens arbeidsreglement, sikkerhetsrutiner og kvalitetskrav, og være bevisst på ressursbruken av tid og materiell i arbeidsoppdragene.
-Føre ”praksislogg” fortløpende og nøyaktig, og delta i planleggingen av opplæringen.
-Være aktiv for å utnytte opplæringsmulighetene. Være kunnskapssøkende om faget, og delta på kurs og opplæringstiltak i bedrift og opplæringskontor.
-Melde seg opp til eksamen i vg3 og sørge for bestått karakter.
-Medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold i bedriften.
-Besvare og returnere de oppfølgingsskjemaene som opplæringskontoret sender ut.