Plikter og rettigheter

Et samarbeid mellom deg som læring og bedrifter. Følgende plikter og rettigheter er grunnlag for samarbeidet.

Lærekontrakt
Lærekontrakten er inngått mellom lærling og HSO. Lærekontrakten er et juridisk bindende dokument og må være godkjent av fylkeskommunen for å være gyldig. Kontrakten blir signert digitalt.

Læretiden
Læretiden er normalt delt i en opplæringsdel og en verdiskapingsdel. I verdiskapingsdelen skal lærlingen praktisere det han/hun har lært. Opplæringstiden og verdiskapingstiden går hånd i hånd, slik at opplæringen kan gå over 2 ½ år.

Ansettelse
Lærlingen er normalt ansatt i samme bedrift hele læretiden. I tillegg til lærekontrakten skal læren og ha en arbeidsavtale i den bedriften han/hun er lærling i. Ved læretid slutt opphører ordinært ansettelsesforhold. Dersom lærlingen skal fortsette i bedriften må han/hun få nye arbeidsavtale som fagarbeider.

Vg3
Lærlingen har plikt til å ta eksamen i Vg3. Gjennomføre nettbasert kurs i Elskolen.

Strykfag

Dersom
en lærling har stryk i fag før han/hun starter læretiden, er det denne plikten å melde seg opp til ny eksamen og sørge for å ha godkjent vitnemål før fagprøven.

Utveksling
Dersom opplæringskontoret mener at det er nødvendig, ut fra faglige kriterier, kan vi omplassere læringen til en annen bedrift. Dette for at lærlingen skal få opplæring i hele læreplanen. Varigheten av en slik omplassering kan variere i tid.

Heving av lærekontrakt
En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid. Dersom du ønsker å slutte som lærling, må lærlingen søke om å få hevet lærekontrakten. Lærekontrakten kan heves av fylkeskommunen. Dersom opplæringskontoret/bedriften og lærlingen er enig om å heve kontrakten, må vi lage en enighetsprotokoll og sende til fylket for godkjenning. Skulle du av en eller annen grunn ønske å slutte, ber vi om at du tar kontakt med HSO så rask som mulig.

Lønn
Bedriften har lønns- og personlig ansvar for deg. Du får lønn i hele læretiden. Du får lønn ihht tariffavtale. Lærlinger omfattes ellers av samme tariffavtale som gjeld for øvrige tilsett i bedriften.

Fravær
Ved sykdom eller annet fravær skal du melde fra til nærmeste overordnet samme dag. Du skal ikke sende SMS eller melding med noen andre. Dersom du er i stand til det skal du ringe selv, eller få noen andre til å ringe. Dersom du har vesentlig fravær i læretiden (1 mnd til sammen) kan fylkeskommunen samtykke i at læretiden blir forlenget tilsvarende.

Militærtjenesten
Ved å ta kontakt med vernepliktsverket vil du få utsetting av militærtjenesten til etter læretidsperioden. Du må sende inn en søknad vedlagt kopi av lærekontrakten. HSO ber alle som blir innkalt til førstegongstjeneste i læretiden om å søke utsetting. De som ønsker å få tillatelse til å avtjene militærtjeneste må få en slik tillatelse godkjent av bedriften og HSO.

Rus
Vi ber alle lærlinger om å gjøre seg kjent med hvilke regler bedriften har vedrørende omgang med alkohol og narkotika. Vi ber alle om å strengt holde disse reglene. Brudd på slike regler vil som regel føre til oppsigelse/heving av lærekontrakten.

Eksamen

I løpet av læretiden må alle lærlinger i datakommunikasjonsfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget ta ein tverrfaglig Vg3 eksamen. Finn ut mer om påmelding og frister.

Elskolen

Elskolen inneholder nettstudier for en rekke elektrofag.
Kursene er bygget opp med en oppgaverekke elev/lærling skal lære.


Plikter og rettigheter

Viktig informasjon om samarbeidet mellom deg som lærling og bedriften.


OT / PPT

Møt eit team av koordinatorar, pedagogar og psykologar som arbeider for å tilpasse og legge til rette for at flest mogeleg fullfører vidaregåande opplæring.

Vg3

Noen lærefag har et halv hår obligatorisk nettbasert teoriundervisning i læretiden.