Vedtekter

§ 1 NAVN
Stiftelsens navn er:
HSO – Haugaland & Sunnhordland Opplæringskontor for Elektrofag
Kontoret skal være ett felles opplæringskontor med kontoradresse og nødvendige kontorfunksjoner både på Stord og i Haugesund.

§ 2 FORMÅL
På vegne av medlemsbedriftene i Haugaland – og Sunnhordlandsregionen er kontorets formål å tilrettelegge opplæringen av fagarbeidere innen utdanningsramme Elektrofag i h.h.t. opplæringsloven (Lov om grunnskolen og den videregående opplæring).
Dette innebærer at kontoret skal kartlegge, koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen, kartlegge behov og muligheter for opplæring og etterutdanning.
Opplæringskontoret skal arbeide for å styrke nettverkssamarbeidet mellom grupper av bedrifter, og mellom elektrobransjen og andre bransjer.

§ 3 OPPLÆRINGSKONTORETS OG MEDLEMSBEDRIFTENES ANSVAR
– Opplæringskontoret skal sørge for å tegne lærekontrakt med lærlingen innen tidsfrister nevnt i opplæringsloven, etter avtale med en eller flere medlemsbedrifter, og plassere lærlingen i h.h.t. denne avtalen.
– dersom lærlingen skal arbeide i flere medlemsbedrifter, fastsettes læretiden i skriftlig avtale med den enkelte bedrift.
– Skal påse at den samlede læretiden dekker alle elementer i opplæringen m.h.t. læreplanen i fagene.
– Gi råd og bidra til å løse konflikter som måtte oppstå under læreforholdet.
– skal om nødvendig sørge for supplerende opplæring gjennom kurs og instruksjoner til den enkelte lærling ut over det enkelte medlemsbedrifter kan gi.
– kan i samarbeid med lærling og medlemsbedrift omplassere lærlingen til en annen bedrift for kortere eller lengre tid, dersom forholdene gjør det nødvendig.
– kan inngå avtale med mer spesialiserte bedrifter som kan gå inn som støttebedrifter for deler av opplæringen.
– sørge for at lærlingen blir oppmeldt til eventuelt obligatorisk teoriopplæring og eksamen innen fristene.
– sørge for at lærlingen blir oppmeldt til fagprøven ved læretidens utløp.

§ 4 MEDLEMSKAP
Alle lærebedrifter som tilfredsstiller kravene i Opplæringsloven kan bli medlem.
Lærebedriftene skal være godkjent av Fylkeskommunen v/fagopplæringskontoret
Medlemskapet godkjennes av opplæringskontorets styre.
Utmelding fra opplæringskontoret kan skje med ett års skriftlig varsel.
Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med opplæringskontoret skal fullføre sin læretid gjennom dette forholdet, selv om bedriften sier opp sitt medlemsforhold før kontraktfestet læretid er avsluttet.
Medlemsbedriften plikter å underrette opplæringskontoret dersom opplæringen ikke kan videreføres, for eksempel på grunn av permittering eller innskrenking ved medlemsbedriften. Slik melding må gis innen 14 dager etter at vedtak om dette er truffet.
Opplæringskontoret skal straks underrette Fylkeskommunen v/fag-opplæringskontoret.
Opplæringskontoret skal straks prøve å få omplassert lærlingen i en av de andre medlemsbedriftene.
Bedriftene har arbeidsgiveransvar og betaler lærlingen lønn, feriepenger, m.v. og holder ham trygdet i den opplæringstid bedriften har påtatt seg.

§ 5 ØKONOMI
Stiftere:
– Nelfo Sunnhordland kr 100.000.-
– Nelfo Haugaland kr 100.000.-
– El & It Hrd. / Sgn & Fj. kr 50.000.-
– Kraftlag i regionen kr 50.000.-
Sum / grunnkapital kr 300.000.-

Opplæringskontoret finansieres gjennom offentlige lærlingtilskudd og av tjenester betaler hvert enkelt medlem for.
Den del av tilskuddet som ikke brukes til drift av opplæringskontoret, skal tilbakeføres bedriften for opplæringsformål.
Grunnlaget for tilbakeføring fastsettes årlig av styret.
Eventuell tilbakeføring skal skje forholdsvis etter antall lærlinger hver bedrift har tilknyttet opplæringskontoret.
Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at det søkes tilgjengelige midler for drift av opplæringskontoret.

§ 6 GENERALFORSAMLING
Innen 1. juni hvert år skal det avholdes generalforsamling.
Generalforsamlingen utgjør stiftelsens kontrollorgan iht. Stiftelseslovens § 36.
Hver medlemsbedrift har to stemmer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjon.
Hver av stifterne velger en representant til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår.
Generalforsamlingen skal velge styre, føre tilsyn med stiftelsens virksomhet,
og avgi uttalelse om styrets beretning, regnskap og styrets forslag til budsjett for kommende år.
Generalforsamlingen kan etter behov beslutte gransking av stiftelsen. Generalforsamlingen skal velge revisor.
Denne skal være statsautorisert revisor.

På generalforsamlingen skal også opplæringskontorets daglige leder møte.
Daglig leder har forslagsrett, men ikke stemmerett på generalforsamlingen. Fagopplæringskontoret skal innkalles til generalforsamlingen og har talerett.

§ 7 STYRET
Sammensetning styret:
Nelfo Sunnhordland 2
Nelfo Haugaland 2
El & IT – forbundet Hrd../S&Fj. 1
Kraftlaga i regionen 1
Videregående skoler i regionen 1
Sum 7
Varamedlemmer
Nelfo Sunnhordland 1
Nelfo Haugaland 1
El & IT – forbundet Hrd../S&Fj. 1
Kraftlaga i regionen 1
Sum 4
Valgkomité
Nelfo Sunnhordland 1
Nelfo Haugaland 1
El & IT – forbundet Hrd../S&Fj. 1
Kraftlaga i regionen 1
Sum 4

Styret er iht. Stiftelseslovens § 30 Opplæringskontorets øverste organ.
Leder velges blant stifterne.
Alle stifterne skal være representert i styret.
Alle velges av generalforsamlingen.
Styremedlemmenes funksjonstid skal være to år.
Varamedlemmenes funksjonstid skal være et år.
Styret skal godkjenne eventuelle opprettelser av nye stillinger
Styret utarbeider instruks for daglig leder og avdelingsleder.
Daglig leder og avdelingsleder møter i styremøtene med tale og forslagsrett, men har ikke stemmerett i voteringssaker.
Daglig leder av opplæringskontoret fungerer som sekretær i styremøtene.

Styret behandler alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen og ikke er delegert ved fullmakt til opplæringskontorets daglige leder.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.
Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger.
Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
Fagopplæringskontoret innkalles til generalforsamling.
Representanter fra skoleverket bør innkalles til styremøtene.

§ 8 ADMINISTRASJON
Opplæringskontorets daglige leder engasjeres av styret.
Daglig leder skal inneha minimum fagbrev for et av elektrofagene, eller installatør- papirer.
Administrasjonen melder til styret om evt. behov for stillingsendringer.
Behovet og personen skal godkjennes av styret.

§ 9 ENDRING AV VEDTEKTENE
Det påligger styret (§ 10) å foreta nødvendige tilpassninger og endringer av vedtektene.
Generalforsamlingen skal orienteres om vedtektsendringer, og ha mulighet til å komme med uttalelse til disse.
Fylkeskommunen v/fagopplæringskontoret skal ha slike endringer til godkjenning.

§ 10 OPPLØSNING
Når et flertall av 2/3-deler av medlemsbedriftene i Opplæringskontoret, eller når styret finner det nødvendig, kan det innledes forhandlinger med Stiftelsestilsynet om omdanning/opphør av stiftelsen iht. §§ 45-55 i stiftelsesloven.
Stiftelsestilsynet fastsetter den videre saksgang iht. til disse paragrafene.
Fylkeskommunen v/fagopplæringskontoret skal ha melding om oppløsning av opplæringskontoret.

§ 11 ENDRING – AVVIKLING
Endringer i vedtektene eller avvikling av stiftelsen skal godkjennes av Stiftelsestilsynet.
Fylkeskommunen v/fagopplæringskontoret skal uttale seg om og godkjenne endringer og avvikling.
HSO – Haugaland & Sunnhordland Opplæringskontor for Elektrofag
Dato: 16.10.2008
VG3
Opplæringsboka